Referees for upcoming tournaments etc

6 a side

 

Tues 4th Oct: 

Field 1  N.Fielding, 

Field 2 J.Stanley,

Field 3  B. Nicolson,

Field 4  L.Reeves,

Field 5  D.Reeves

Thurs 6th Oct

Field 1  Z.Stanton,

Field 2  W.Whittingham,

Field 3  L.Safstrom,   

Field 4  J. Preston, 

Field 5  R.Bridge,

No games this week:  E.Gray, O Gray, K.Allen,  Z.Allen, C. Guest, K.Goodfellow, 

 

Fri 7th Oct:       

Field 1  L.Reeves,

Field 2  L.Watt,

Field 3  G.Meadows,

Field 4  Z. Jankowiak

Field 5  R.Donaldson

No games this week: B.Walsh, D.Reeves, 

 

 

Super Oldies (Oct 14 & 15)

J.Preston, G.Gillespie, A.Schloss, A.Kozlowski, J.Back, R.Donaldson, D.Woodhouse, J.Stanley, M.Kimber, D.Reeves, L. Watt,  B.Walsh, R.Muldoon,

Friday afternoon & Sat: K & Z Allen, Z.Stanton, R.Bridge

Grading guidelines for Red cards